Обработка на заплати е услуга, която се препоръчва за фирми, където конфиденциалността относно възнагражденията на служителите е на най-високо ниво. Услугата е включена в пакет Абонаментно счетоводно обслужване, но може да бъде договаряна и отделно.

ОБРАБОТКА НА ЗАПЛАТИ включва:

изготвяне на трудови договори и длъжностни характеристики

регистиране на договора в НАП

попълване на трудовата книжка при постъпване на работа

изготвяне на месечна ведомост и фишове за заплати

изчисляване на извънреден труд, бонуси и отработени часове

подготвяне на платежни нареждания за заплати и осигуровки

изготвяне и подаване в НАП на декларации Образец 1 и Образец 6

обработка на болнични листове и декларации за майчинство

издаване на служебни бележки и удостоверения при поискване

изготвяне на документи за прекратяване на трудов договор

изготвяне на документи за назначаване на нов служител

консултации по трудово-правни и осигурителни казуси