Настоящата Политика за поверителност има за цел да разясни на клиенти и посетители на Интернет-страницата на „Уни Стар Про“ ЕООД съответствието на работните практики на компанията с Общия Регламент за защита на данните 2016/679 (ОРЗД) в сила от 25 май 2018.

Идентификация на администратора на данни

„УНИ СТАР ПРО” ЕООД  е търговско дружество, учредено и действащо съобразно законодателството на България, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията  с ЕИК 175107490 и седалище и адрес на управление: град София, пк. 1309, СО-район „Илинден”, ж.к. ”Димитър  Петков”, ет. 2, ап. 8.

Данни за контакт с администратора: град София, п.к. 1303, СО-район „Възраждане”, ул. ”Одрин” № 77, ет. 1, ап. 5;  e-mail: unistarpro@abv.bg.

Какво представляват личните данни? 

Терминът лични данни означава всяка информация, която Ви идентифицира или може да Ви идентифицира като физическо лице пряко или непряко чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на физическо лице.

Какви лични данни събираме и обработваме?

  • Имена и данни за контакт като домашен или служебен адрес, адрес на електронна поща и телефонен номер
  • Биографична информация, която може да потвърди самоличността на лице, включително дата на раждане, данъчен номер и номер на паспорт или лична карта, държава на местоживеене или националност;
  • Информация, свързана с личното финансовото състояние като приходи, разходи, активи и пасиви, източници на доход, както и детайли на банкова сметка;
  • Информация относно трудовата дейност на лице, образование, семейни или лични обстоятелства и интереси, когато е от значение;
  • Чувствителни данни, свързани с трудовата дейност на лице като данни, свързани със здравословното състояние (физическо или психическо), генетични данни или данни, свързани с осъдителни присъди и престъпления; и
  • Информация, нужна за преценката дали лице представлява политически значима личност или съществуването на риск от изпиране на пари.
  • други лични данни, предоставени от Вас или от трето лице при сключване или по време на действие на договор с нас и по-конкретно: трите имена, единен граждански номер или личен номер на чужденец, постоянен адрес на пълномощник, посочени в документ, в който сте го упълномощили да Ви представлява; данни за контакт, лице за контакт.

Бисквитки и Интернет-страница

„Бисквитките“ са кратки текстови файлове или малки пакети от информация, които се съхраняват чрез Интернет браузера на Вашето крайно устройство (компютър, таблет, лаптоп или мобилен телефон), когато посещавате различни сайтове и страници в Интернет. Основната цел на „бисквитките“ е да правят потребителя разпознаваем, когато той се завръща отново на Уебсайта. Някои „бисквитки“ имат и по-специфично приложение, като например да запаметяват потребителското поведение на сайта и да улесняват потребителя при ползването на уебсайтовете. Повече информация за това как функционират „бисквитките“ можете да намерите в Интернет.

Как се използват „бисквитки“ на нашата Интернет-страница?

Ние използваме „бисквитки“ предимно с цел улесняване на ползваемостта на Интернет-страницата, както и за подобряване на нейната работа и съхраняване на информация за потребителското поведение. При този процес не се съхраняват никакви лични данни, т.е. чрез “бисквитките“ не можете да бъдете идентифицирани като личност, поради което спрямо събирането на тази информация не се прилага Закона за защита на личните данни. Видове „бисквитки“, които използваме

  • Сесийни „бисквитки“ – този тип „бисквитки“ Ви улеснява в ползването на сайта, като те съхраняват информация временно, само в рамките на сесията на използвания браузер. Обикновено информацията, която се съхранява чрез тях, е какви продукти сте добавили в количката на електронния магазин, кои страници на сайта сте посетили и как сте стигнали до дадена информация. Тези „бисквитки“ не събират информация от Вашето крайно устройство и се изтриват автоматично, когато напуснете Уебсайта или прекратите сесията на Вашия браузър.
  • Постоянни „бисквитки“ – те ни дават възможност да съхраняваме конкретна информация за сърфирането, като например анализиране посещенията на сайта, как вие сте достигнали до съответния уебсайт, какви страници сте прегледали, какви опции сте избрали, както и накъде сте се насочили през този Уебсайт. Проследяването на тази информация, ни дава възможност да правим подобрения на Уебсайта, включително да коригираме грешки и да разширяваме съдържанието. Срокът на съхранение на този вид “бисквитки” варира според конкретното им предназначение.
  • „Бисквитки“ на трета страна – на нашите уебсайтове има препратки към други сайтове или вградено съдържание от други сайтове, например от Facebook, YouTube, Twitter, Google+, LinkedIn и др. Възможно е при посещаването на тези сайтове или отварянето на съдържанието от тях, да се складират на Вашето крайно устройство „бисквитки“ от тези уебсайтове. Именно тези „бисквитки“ се дефинират като „бисквитки на трети страни“, като „Уни Стар Про“ ЕООД няма контрол върху генерирането и управлението на тези „бисквитки“. 
Управление на използването на „бисквитки“

Всички браузъри позволяват управлението на „бисквитки“ от специално създадена за целта папка на Вашия браузър. Можете да блокирате получаването на „бисквитки“, да изтриете всички или част от тях или да зададете Вашите настройки за предпочитания по отношение на използването на „бисквитки“, преди да инициирате посещение на нашите уебсайтове. Имайте предвид, че изтриването или блокирането на „бисквитки“ може да повлияе неблагоприятно върху функциите на съответния уебсайт, а оттам и върху Вашето потребителско преживяване на него.

Изключване или блокиране на „бисквитки“

Всички „бисквитки“, които се ползват на нашите уебсайтове се заличават/изтриват автоматично след определен период от време. Този период варира до 365 дни според предназначението на конкретната „бисквитка“.

Контролирането, изключването или блокирането на „бисквитките“ е процес, който се управлява чрез настройките на Вашия браузър. В Интернет можете да намерите помощна информация относно как се извършва контрола на „бисквитки“ в различните видове браузъри. Имайте предвид, че пълната забрана на използването на всички „бисквитки“, може да рефлектира върху функционалното представяне на сайта, неговата ефективност и достъпването на определена информация.

Какви са правните основания за обработването на Вашите данни?

В зависимост от целта, за която се използват данните, правните основания са няколко:  

  • Обработването във връзка с предложение  за сключване/сключване/изпълнение на договор, по който Вие като физическо лице сте страна или за обработване преди сключване на договор с Вас, предприето по Ваша инициатива. Това основание касае обработването на данни за изпълнението на  консултантски договори и други граждански договори; трудови договори;договори за дарение, заем за послужване или други договори с физически лица;  
  • Обработване  във връзка със спазването/изпълнението на законови задължения, приложими се спрямо нас, по силата на правото на ЕС или на България; Обработване на това основание се извършва например при изпълнение задължения по данъчното и осигурително законодателство; трудовото законодателство, ДОПК и други свързани нормативни актове, във връзка с правилно и законосъобразно счетоводство, както и предоставяме на информация на съда и трети лица в рамките на производство пред съд, съобразно изискванията на приложимите към производството процесуални и материалноправни нормативни актове;
  • Обработване на основание изрично съгласие от Вас – свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за Вашата воля за обработване на конкретни лични данни за конкретно посочени цели. Обработване на основание Ваше изрично съгласие може да бъде за получаване на информация за  промоции; за получаване на информация за нови продукти и услуги; за участие в обучения, повишаване на квалификацията, и други подобни дейности. Съгласието от Ваша страна може да бъде оттеглено по всяко време, без условия и оттеглянето е толкова лесно, колкото и даването на съгласие.
  • Обработването е необходимо за целите на легитимни интереси на администратора или на трето лице, като във всички случаи Вашите интереси и права имат преимущество. Такова обработване е необходимо при правни претенции, осигуряване сигурността на персонала и на имуществото; защита на гарантирани от закона права. 

За какви цели се обработват Вашите лични данни?

Ние  може да обработваме Вашите данни за следните цели: 

  • Обработка на данни с цел идентификация при изготвяне на предложение за сключване, сключване, изменение, изпълнение и/или прекратяване на договори (търговски, облигационни, граждански, трудови  и други);
  • Обработка на данни с цел – уведомление за всичко, свързано със стоките  и/или  услугите, които ползвате при нас, изпращане на различни известия,  при изрично искане и съгласие от Ваша страна; 
  • Обработване във връзка с изпълнението на правни задължения, произтичащи от  нормативен акт, като например Кодекс на труда, Закон за задълженията и договорите, ТЗ, Закон за счетоводството, Кодекс за социалното осигуряване, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други. 
  • Правни претенции;

Ние гарантираме, че обработваме само лични данни, които са подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват.  Вашите данни се обработват при спазване на принцип за ограничение на целите и няма да бъдат ползвани за различни цели от посочените по–горе. 

На кого предоставяме Вашите лични данни?

Вашите данни може да бъдат предавани на следните категории получатели:

a) лица обработващи данни от името на „УНИ СТАР ПРО”ЕООД:

   • пощенски оператори, с оглед изпращане на пратки, съдържащи договори, допълнителни споразумения и други документи и необходимостта от удостоверяване на самоличността при връчването им;
   • лица, които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични данни и необходим за  извършване на различни услуги по отчитане, разплащане на услуги и стоки, техническа поддръжка и др.;
   • органи, институции и лица, на които сме длъжни да предоставим лични данни по силата на действащото законодателство;
   • доставчици на електронни удостоверителни услуги, когато документ, свързан с предоставяне на продукт или услуга, се подписва с електронен подпис;
   • банки за обслужване на плащанията, извършени от Вас;
   • лица, извършващи консултантски услуги в различни сфери.

b) лица обработващи данните от свое име:

   • компетентни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват предоставянето на информация, сред която и лични данни, като например – съдилища, прокуратура, различни регулаторни органи като Комисия за защита на потребителите,  Комисия за защита на личните данни, органи с правомощия по защита на националната сигурност.

Възможно е да използваме личната Ви информация и за вътрешни цели като проверки, анализ на данни и проучвания за усъвършенстването на  услугите и комуникацията с клиентите ни. Във всички случаи на предаване на данни на трето лице са приложени подходящи политики за защита на данните и гаранции, че обработването ще се извършва в съответствие с изискванията на действащото законодателство. 

За какъв срок се съхраняват Вашите данни?

Периода на съхранение на данни се ограничава максимално, като се взимат предвид изискванията на законодателството във връзка със съхранението за съответния вид данни и легитимния интерес при правни претенции:

  • Личните данни от договор се съхраняват през целия период на действие на Договора ни с Вас;
  • Когато сме събрали личните данни съгласно изискванията на законодателство относно мерките срещу изпиране на пари, включително за идентификация, проверка и докладване, ние ще съхраняваме тези лични данни в продължение на пет години след прекратяването на взаимоотношенията ни, освен ако не сме задължени да съхраняваме тази информация по силата на друг закон или за целите на съдебно производство;
  • Когато сме събрали личните данни във връзка с обработката на заплати, ще съхраняваме тези лични данни в продължение на петдесет години, както се изисква от местното трудово законодателство;

В случаи на счетоводни регистри и финансови отчети, включително документи за данъчен контрол, одит и последващи финансови инспекции, ние ще съхраняваме личните данни в продължение на 10 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят.

Технически и организационни мерки

За осигуряване на адекватна защита на данните на компанията и своите клиенти, ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки. С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.

Какви са Вашите права?

Вие имате права във връзка с обработката на Вашите лични данни съгласно българското законодателството и правото на Европейския съюз: 

  • право на информираност и достъп до Вашите лични данни;
  • право на коригиране (и допълване) на неточни (непълни) лични данни; 
  •  или изтриване на данни („право да бъдеш забравен“), които лични данни се обработват незаконосъобразно или с отпаднало правно основание (изтекъл срок на съхранение, оттеглено съгласие, изпълнена първоначална цел, за която са били събрани и подобни);
  • право на ограничаване на обработването – при наличие на правен спор между администратора и физическото лице до неговото решаване и/или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
  • право на възражение срещу обработването; 
  • право на преносимост на данните.

Вие имате право на жалба възражение срещу обработването на личните Ви данни, като компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „“Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg) или съда. 

Други

„УНИ СТАР ПРО”ЕООД  не прилага автоматизирано вземане на решения на база Вашите лични данни и/ или профилиране. Допълнителна информация и съдействие може да получите при запитване на посочения имейл и телефон за контакт. При необходимост да се използват Вашите лични данни за други цели, които не са обхванати от настоящата Политика, ще Ви предоставим предварително уведомление съобразно изискванията на законодателството за защита на личните данни.